Women Body Acceptance


Bartek & Franek 
25 and 26 at the time

story from 20–01–2023

interview and
photographed by 

Marta Karkosa


Film developed:

120, 35mmBartek, 25

Czy podoba Ci się twoje ciało?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Czy mi się podoba? Nie. Czy wiem jakie jest i aktualnie muszę z nim żyć- tak. Jeśli chodzi o samo lubienie swojego ciała, to jakoś za nim super nie przepadam, ale wiem jakie jest.

Do you like your body?
The answer is not clear. Do I like it? No. Do I know what it is and currently have to live with it- yes. As for just liking my body, somehow I'm not super fond of it, but I know what it is.

Czy masz jakąś swoją ulubioną część ciała?

Lubię swojego cyca. Nawet nie chodzi o to, że mi się podoba, tylko mam na nim fajny tatuaż, który jest trochę głupi i który mnie w jakiś sposób definiuje. To jest najbardziej przypadkowy tatuaż jaki mam na swoim ciele. Stwierdziłem przy wyborze wzoru u mojej znajomej, że mnie definiuje i go wytatuowałem.

Do you have any of your favorite body parts?
I like my boob. It's not even that I like it, it's just that I have a cool tattoo on it. It’s kind of silly and it defines me in some way. This is the most random tattoo I have on my body. When choosing a design at my friend's place I found it interesting and that it will define me in some way.

Część, której nie lubisz?

No brzuch no. Łydki- mam duże, ale to dlatego, że jeździłem kiedyś na rowerze. A brzuch jest takim znamieniem zawsze, że patrzę się na niego i mówię “kurwa, Stefan”- duży jest. Jeszcze moje lewe oko, bo mam opadającą powiekę od urodzenia i też nie widzę na to oko więc mój mózg nie widzi potrzeby, żeby jej unosić. To jest konkurencja do brzucha. Pładkim brzuchem da się to zalepić.

A part you don't like?
Well the belly. The calves-I have big ones, but that's because I used to ride a bike. And the belly is such a mark. When I look at it I say "fuck, Stefan"-it's big. Still my left eye, because I have had a drooping eyelid from birth and I can't see out of that eye either so my brain doesn't see the need to lift it. This is a competition to the belly. With a smooth belly, it can be sealed.


Czy doświadczyłeś negatywnych sytuacji związanych ze swoim ciałem?

Pamiętam jak w podstawówce, dorastałem na osiedlu w Bydgoszczy. Typowe osiedle na blokach z chłopakami. I to nie było tak, że byłem obrażany, że jestem gruby, tylko było to powiedziane pomiędzy słowami. Na przykład to, że zawsze byłem bramkarzem. Że gruby staje na bramce. Zawsze też tak było, że nigdy nie byłem w grupie tych popularnych dzieci. Pojawiały się jakieś hasła o tym, że jestem gruby. Moja mama mi zawsze mówiła- “wciągnij brzuch”- wiesz, nie mówiła, że jestem gruby, tylko używała takiego określenia. Więc wciągałem ten brzuch jako dziecko.

Have you experienced negative situations related to your body?
I remember when I was in elementary school, growing up in a housing estate in Bydgoszcz. A typical block of flats with boys. And it wasn't that I was insulted that I was fat, it was just said between words. For example, that I was always a goalie. That fat stands on the goal. It was always the case that I was never among those popular kids. There were some slogans about me being fat. My mother always told me-"pull in your belly"-you know, she didn't say I was fat, she just used that term. So I pulled that belly in as a child.Czy z wiekiem zmienia ci się stosunek do swojego ciała?

Tak. Ja miałem bardzo duży kompleks siebie jak byłem w szkole. Mam trochę zamgloną pamięć z tamtych czasów, przez wszystkie rzeczy, ktore robiłem. Ale pamiętam, że miałem ten kompleks siebie. Jak zacząłem pracować w kawie, to wtedy zacząłem się tego kompleksu wyzbywać, bo zacząłem poznawać fajnych ludzi, przez co moja samoocena wzrosła. Nie liczyło się to jak wyglądam, tylko to co mam w głowie. Ludzie chcą ze mną rozmawiać i mają gdzieś jak wyglądam. Po tym jak ta “segregacja” szkolna minęła i zaczęło się to prawdziwe życie to wtedy stwierdziłem, że wszystko jest dobrze. Wtedy też strasznie schudłem, teraz wróciłem do tej swojej starej wagi i nie czuję się z tym tragicznie. To jest bardziej “that’s okay”. Wcześniej byłem bardzo samokrytyczny. Poczułem, że to jest w ogóle nieważne jak się wygląda w dorosłym życiu- to nie jest tak jak było w czasach szkolnych. Nie ma tych ludzi “bardziej cool” i “mniej cool”.

Does your attitude toward your body change as you get older?
Yes. I had a very big self complex when I was in school. I have a bit of a hazy memory from that time, because of all the things I did. But I remember that I had this self complex. When I started working in coffee, that's when I started to get rid of that complex, because I met cool people, which made my self-esteem go up. It wasn't what I looked like that mattered, it was what was in my head. People wanted to talk to me and didn't give a damn what I looked like. After this school "segregation" passed and this real life started then I found that everything was fine. I also lost weight terribly then. Now I'm back to that old weight of mine and I don't feel tragic about it. It's more like "that's okay." Before, I was very self-critical. Now I feel that it doesn't matter at all what one looks like. In adulthood-it's not like it was in my school days. There are no "more cool" and "less cool" people.


Czy w pełni akceptujesz swoje ciało?

Nie. Nadal jest ten brzuch i nadal jest to oko. Z okiem się już pogodziłem dawno. Strasznie nie lubię go na zdjęciach i go bardzo wtedy oceniam i nigdy nie pokazuje tych zdjęć. Nie wiem, czy się z tym pogodziłem, czy nie ale jestem tego świadom. Dla mnie to po prostu dziwnie wygląda, nie podoba mi się wizualnie- ludzie zazwyczaj mają dwoje oczu, które są równe, a u mnie jest inaczej. Do brzucha już mam dystans bo wiem, że jak będę chciał to mogę iść znowu na głodówkę- nie no oczywiście się śmieję. Ostatnio jest dla mnie ważny komfort psychiczny i to, że odżywiam swój organizm. Warto być odżywionym, żeby mózg mógł pracować.

Do you fully accept your body?
No. There is still that belly and there is still that eye. I came to terms with the eye a long time ago. I dislike it terribly in photos and I judge it a lot and never show those photos. I don't know if I've come to terms with it or not, but I'm aware of it. To me it just looks weird, I don't like it visually-people usually have two eyes that are equal, and with me it's different. To my belly I already have a distance because I know that if I want I can go on a hunger strike again- no no I'm laughing of course. Lately it's important for me to be mentally comfortable and that I nourish my body. It's good to be nourished so the brain can work.


Franek, 26

Czy lubisz swoje ciało?
Teraz trochę bardziej. Wcześniej miałem wiele kompleksów ale teraz to się zmieniło.


Do you like your body?
A little more now. Before, I had a lot of complexes but now that has changed.

Jakie są twoje ulubione części ciała?

Lubię swoją klatkę piersiową- wcześniej byłem płaskim chłopcem ale zacząłem jeść normalnie i pompować i klatka jest fajnie teraz zbudowana. Lubię też swoje pośladki, są fajne i wyglądają naturalnie.


What are your favorite body parts?
I like my chest-I used to be a flat boy but I started eating normally and pumping and my chest looks cool now. I also like my glutes, they are cool and look natural.


Jakiej części swojego ciała nie lubisz?

Nie lubię swojej twarzy bo od zawsze mam na niej trądzik, jest to strasznie ciężkie do usunięcia. Nie lubię też swoich zębów, bo mnie bolą od zawsze, mimo tego, że chodzę do dentysty. Nie przepadam też za swoim zarostem, bo jest nierówny. Tak samo z włosami na klacie- mógłbym je mieć. Podobają mi się włosy na klacie- patrzę na to jak na dodatkowy atut u mężczyzny. Super czuję się z wąsem, ale już słabiej bez tego owłosienia na klatce piersiowej. Nie patrzę na to jako na męski atrybut, tylko po prostu estetycznie i wizualnie mi się to podoba.


What part of your body do you dislike?
I don't like my face because I have always had acne on it, it is terribly hard to remove. I also don't like my teeth because they have always hurt me, even though I go to the dentist. I'm also not fond of my facial hair, because it's uneven. The same with the hair on my chest-I could have it. I like the hair on the man’s chest- it looks like an extra asset for a man. I feel super with a mustache, but already weaker without that chest hair. I don't look at it as a masculine attribute, I just like it aesthetically and visually.Czy w życiu miałeś nieprzyjemne sytuacje związane z twoim ciałem?
Jako pierwszemu w drugiej klasie podstawówki zaczęły mi rosnąć włosy na nogach i to było mega dziwne i komentowane, bo kolegom te włosy pojawiały się w czwartej klasie lub później. Myślę, że też chodziło o to, że ja sam czułem się niekomfortowo i mi się to nie podobało i dlatego myślałem, że inni to też widzą i mają z tym problem. Oprócz tego komentowanie trądziku… ale co z tym zrobisz, to nie jest rzecz, na którą masz wpływ. Te komentarze o trądziku we mnie zostawały długo, bo to jest już taka bezsilność, to jest uporczywe i naprawdę bardzo trudno się tego pozbyć i trzeba w pewnym momencie nauczyć się z tym żyć.


Have you had any unpleasant situations in your life related to your body?
I was the first one in the second grade of elementary school, whose leg’s hair started to grow. It was mega strange and commented on, because my classmates had their hair appeared in the fourth grade or later. I think it was also that I myself felt uncomfortable and didn't like it, and so I thought others saw it too and had a problem with it. In addition to that, commenting on acne... but what do you do about it, it's not something you have control over. Those comments about acne in me stayed for a long time, because it's already such a powerlessness, it's persistent and it's really very difficult to get rid of. You have to learn to live with it at some point.Czy z wiekiem zmienia ci się stosunek do twojego ciała?

Tak, zwiększa się świadomość i zaczynasz kminić, czy ty sam jako człowiek siebie oceniasz i czy rzeczywiście opinia innych ma na ciebie wpływ. Czasem jest tak, że tylko opinia o samym sobie jest tylko ważna. Kwestia tego, jak ty sam na siebie patrzysz.


Does your attitude toward your body change as you get older?
Yes, there is an increased awareness and you begin to moot whether you, as a human being, are judging yourself and whether indeed the opinion of others influences you. Sometimes only the opinion of yourself matters. The issue is how you look at yourself.


Czy w pełni akceptujesz swoje ciało?

Teraz bardziej tak, jak myślę o sobie w kategoriach “to ja wyznaczam to jak wyglądam i co o sobie myślę” to jest znacznie łatwiej.


Do you fully accept your body?
More so now, as I think of myself in terms of "I'm the one who determines how I look and what I think of myself," it's much easier.